Stalo se

1965 DĚTSKÝ FOND OSN (UNICEF)

Úmluva o právech dítěte

Úmluva o právech dítěte


Úmluva o právech dítěte byla přijata Valným shromážděním OSN dne 20. listopadu 1989. Od té doby ji postupně ratifikovaly všechny státy světa (s výjimkou USA a Somálska), a stala se tak nejšíře přijatou smlouvou o lidských právech v historii.

Úmluva o právech dítěte obsahuje celkem 54 článků. Dítětem se podle ní „rozumí každá lidská bytost mladší 18 let“ (čl. 1 Úmluvy). Úmluva je formulována velice pečlivě, s přihlédnutím ke všem kulturním, náboženským, etnickým, politickým, ekonomickým a dalším odlišnostem mezi jednotlivými státy, národy a národnostními skupinami. Jednotlivá práva formuluje tak, aby z nich bylo patrné, že jsou součástí celého komplexu práv, zajištujících optimální rozvoj všech osobnostních předpokladů dítěte, a zároveň tak, aby se dílčí základní práva mohla stát oporou pro prostou ochranu života a alespoň základní rozvoj dětí v zemích, které jsou na nižším stupni společenského vývoje.

Přijetím Úmluvy o právech dítěte na sebe vlády jednotlivých zemí vzaly povinnost zařadit práva v ní obsažená do legislativních norem ve svých zemích. A nejen to. Pravidelně musí Výboru pro práva dětí OSN podávat podrobné zprávy o postupu implementace Úmluvy a o stavu dětí ve svých zemích, poté je před tímto Výborem obhájit a následně – podle přijatých Závěrů Výboru - event. i sjednat nápravu v oblastech, ve kterých situace dětí není v souladu s Úmluvou. Ani Česká republika není z tohoto pravidla výjimkou.

Úmluva o právech dítěte pokrývá 4 široké kategorie práv dětí:

► Práva na život a přežití – zahrnují právo na život, přiměřenou životní úroveň, bydlení, výživu, zdravotní péči atd.

► Práva na osobní rozvoj – zahrnují právo na vzdělání, svobodu myšlení a náboženství a přístup k informacím, ale také právo na hru a zábavu.

► Práva na ochranu – zahrnují právo na ochranu proti všem druhům krutosti, vykořistování a zneužívání, svévolnému oddělení od rodiny, ale i právo na ochranu
proti poškozování v systému trestního práva.

► Participační práva – zahrnují právo dětí svobodně vyjádřit své názory a mít slovo v záležitostech ovlivňujících jejich život.

Zdroj: http://www.unicef.cz/index.php?pg=2&id=31&zp=1

Žádné komentáře